Introduction Admission Infrastructure Academics Hostel Online Results Perpetual Change
 
 

Online TC Verification


Akshat Sharma Anirudh Singh Rathore Devansh Karwa Dhuravi Bihani
Harish Kumar Kavya Singhi Krishan Mohan Sharma Pranav
Punjit Sayam Somani Vansh Agarwal Devansh Maru
Narmrata Abhimanyu Yash Shrimali